ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στοιχεία εταιρείας:
Επωνυμία: Seven Sigma P.C.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 139093901000
Α.Φ.Μ.: 800739590
ΔΟΥ: ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ
Έδρα: Κύπρου 120, 113 61 Αθήνα
Κεφαλαιακές εισφορές: €1.000,00

Στοιχεία εταίρων:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ (διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος):
Μιχαήλ Χρήστου 4, 113 63 Αθήνα
Κεφαλαιακές εισφορές: €560,00

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ:
Μιχαήλ Χρήστου 4, 113 63 Αθήνα
Κεφαλαιακές εισφορές: €220,00

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ:
Μιχαήλ Χρήστου 4, 113 63 Αθήνα
Κεφαλαιακές εισφορές: €220,00