COVID-19 Image

Μετά την πανδημία, οι δημόσιοι φορείς πρέπει να αναδιαρθρώσουν τα συστήματα υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μέσω λειτουργικών συστημάτων καινοτομίας με τη σωστή ισορροπία μηχανισμών.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού υπήρξε ιδιαίτερα δριμύς για τις ΜΜΕ.

Ανταποκρινόμενοι σε αυτήν την πρόκληση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ε.Ε. έχουν αυξήσει τους προϋπολογισμούς για τους μηχανισμούς άμεσης δημόσιας στήριξης και τις επιδοτήσεις των ΜΜΕ. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα νέα μέσα στήριξης έχουν σχεδιαστεί με δυσλειτουργικό τρόπο και δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά, ενώ τείνουν να επικεντρώνονται μόνο στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας.

Καθώς οι κυβερνήσεις προσβλέπουν τώρα στη λεγόμενη «νέα καθημερινότητα (new normal)» μετά την πανδημία, η κρίση του COVID-19 προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία να αναδιαρθρώσουν τα συστήματα υποστήριξης των ΜΜΕ για να προωθήσουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μέσω ενός λειτουργικού συστήματος καινοτομίας με τη σωστή ισορροπία μηχανισμών. Σε αυτό το άρθρο ορίζουμε τους 10 τομείς εστίασης που θα οδηγήσουν σε αυτόν τον στόχο.

1. Ώθηση των ΜΜΕ για μεγαλόπνοες βλέψεις

Οι μικρές επιχειρήσεις διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Όμως, καθώς οι οικονομικές αντιξοότητες που προκλήθηκαν από την πανδημία ενταθούν, οι ομάδες που ηγούνται των ΜΜΕ θα πρέπει να γίνουν πιο φιλόδοξες για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Ένας τρόπος για να προωθηθεί αυτό είναι να οριστεί ρητά η φιλοδοξία ως βασικό κριτήριο για τη στήριξη των ΜΜΕ σε όλες τις χώρες της ΕΕ, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στις πιο υποσχόμενες εταιρείες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

2. Ταλέντο και πολυπολιτισμικότητα ΈΧΟΥΝ σημασία

Στη σημερινή ταραχώδη εποχή, η ενδυνάμωση της αντοχής των ΜΜΕ μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων είναι ζωτικής σημασίας. Τα μέτρα χάραξης πολιτικής θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στη δημιουργία ισχυρών ομάδων και στην βελτίωση της προσβασιμότητας σε ταλέντα τόσο της ΕΕ όσο και της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω (ψηφιακών) παλτφορμών αντιστοίχισης ταλέντων (talent matching platforms) που συνδέουν τις επιχειρήσεις με άτομα που διαθέτουν συγκεκριμένες δεξιότητες και βρίσκονται σε συγκεκριμένες χώρες. Ένα παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα «Talent Boost» στη Φινλανδία.

3. Προσοχή στο έλλειμμα καινοτομίας

Δεν δημιουργούνται με τον ίδιο ρυθμό ΜΜΕ σε όλες τις περιοχές και οι μηχανισμοί υποστήριξη της καινοτομίας πρέπει να το αναγνωρίζουν αυτό. Σε περιοχές με λιγότερες καινοτόμες ΜΜΕ, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα, τα περιφερειακά χαρακτηριστικά μπορούν να γίνουν ολοένα και πιο σημαντικά κριτήρια κατάτμησης των ΜΜΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η δεξαμενή από την οποία θα γίνει η επιλογή για την παροχή δημόσιας χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να διατηρείται το βέλτιστο επίπεδο ανταγωνισμού.

4. Εστίαση στο οικοσύστημα στο οικοσύστημα

Δεν πρέπει να παραβλέπεται η δυνατότητα των μεγάλων εταιρειών να βοηθήσουν τις μικρές και τις νέες επιχειρήσεις να επεκταθούν. Οι οργανισμοί υποστήριξης της καινοτομίας πρέπει να αναγνωρίσουν αυτήν τη διάσταση του οικοσυστήματος στα μοντέλα υποστήριξης καινοτομίας τους και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών.

5. Απλότητα

Πολλές πρωτοβουλίες υποστήριξης των ΜΜΕ είναι πολύ περίπλοκες και απρόσιτες για να είναι χρήσιμες  για τις επιχειρήσεις. Η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος πρέπει να καταστεί επείγουσα προτεραιότητα. Η συν-δημιουργία είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, με συστήματα υποστήριξης που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για τον πελάτη. Η ενοποίηση διαφορετικών υπηρεσιών υποστήριξης σε μία πλατφόρμα με ένα απλό περιβάλλον εργασίας που ελαχιστοποιεί την ανάγκη για εισαγωγή δεδομένων και μεγιστοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών θα αυξήσει τα ποσοστά υιοθέτησης από τις ΜΜΕ, οδηγώντας έτσι σε καλύτερα αποτελέσματα.

6. Χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα

Το χάσμα μεταξύ της χρηματοδότησης που διατίθεται για τις ΜΜΕ και της χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν παραγωγικά παραμένει σημαντικό εμπόδιο για την μετάβαση από την αρχική φάση ανάπτυξης στη φάση περαιτέρω επέκτασης. Δεδομένου ότι αυτή η πρόκληση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από τις κυβερνήσεις, νέα μέσα και δομές συνεργασίας πρέπει να αξιοποιηθούν για να αντληθεί συνδυασμένη χρηματοδότηση από φορείς στήριξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες επένδυσης.

7. Προβλεψιμότητα 

Η βεβαιότητα και η προβλεψιμότητα είναι καθοριστικής σημασίας στην προσπάθεια υποβοήθησης των ΜΜΕ να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας, να καινοτομήσουν και να περιορίσουν τους κινδύνους. Σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, ένας σταθερός μηχανισμός πολιτικής, ο οποίος ιδανικά είναι αποσυνδεμένος από αιφνίδιες πολιτικές αλλαγές και βραχυπρόθεσμες κυβερνητικές ανάγκες, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των ΜΜΕ στο μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό περιβάλλον για επενδύσεις καινοτομίας.

8. Κοινή προσέγγιση

Με τους πόρους για τις ΜΜΕ συχνά διασκορπισμένους μεταξύ διαφόρων οργανισμών υποστήριξης, είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής προϋπολογισμός για δαπάνες προσωπικού και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών οργανισμών. Οποιοσδήποτε σχεδιασμός νέων πολιτικών και μηχανισμών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτόν τον πρόσθετο προϋπολογισμό προκειμένου να αποφευχθούν εμπόδια κατά την διαδικασία εφαρμογής.

9. Μέτρηση αποτελεσμάτων

Οι πολιτικές καινοτομίας με γνώμονα την επίτευξη επιδιωκόμενων στόχων μπορούν να προωθήσουν πρωτοποριακές καινοτομίες στους κόλπους των ΜΜΕ για να ανταποκριθούν σε μεγάλες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η αποδοτικότητα των πόρων, η δημογραφική αλλαγή, η καθαρή ενέργεια και οι κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να συλλεχθούν νέα δεδομένα και να αναπτυχθούν νέες μεθοδολογίες, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος που επιδιώκουν οι ΜΜΕ, ενώ οι οργανισμοί υποστήριξης της καινοτομίας από την μεριά τους πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές για την παρακολούθηση της προόδου.

10. Βελτίωση του οικοσυστήματος υποστήριξης

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν συχνά περιορισμένη γνώση της πραγματικότητας των μικρών επιχειρήσεων, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκείς ή ακατάλληλες παρεμβάσεις. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω προσωπικών επαφών με επιχειρηματικές ομάδες που διευθύνουν ΜΜΕ προκειμένου να καταστεί εφικτή η απόκτηση καλύτερης κατανόησης των αναγκών τους, καθώς και αυξημένης κατάρτισης και ανάπτυξης εντός των οργανισμών υποστήριξης της καινοτομίας.

Ακόμη και πριν από την εμφάνιση του COVID-19, οι οργανισμοί καινοτομίας στην ΕΕ χρειαζόταν απλοποίηση και αναδιάρθρωση. Με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αρχίζουν να σκέφτονται τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι δημόσιοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί στην διαδικασία ανανέωσης της οικονομικής δομής μετά την πανδημία, πιστεύουμε ότι υπάρχει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για τη δημιουργία ενός καλύτερου, ισχυρότερου συστήματος, το οποίο θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ για να αναδυθούν από την κρίση με εφαλτήριο την καινοτομία.

Αυτό το άρθρο προέρχεται από το έργο SMEthod, το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020» βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 777491.

Το πρωτότυπο άρθρο συντάχθηκε από τους Matthias Deschryvere, Markku Mikkola & Steffen Conn για το InnovationManagement.se.


Προσθήκη νέου σχολίου

Απλό κείμενο

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.