ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η προστασία των πληροφοριακών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας SEVEN SIGMA PC με έδρα επί της οδού Κύπρου 120 ΤΚ 11361 στην Αθήνα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υψηλού επιπέδου παροχή Επιχειρηματικών και Διοικητικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013.
Η εταιρεία μας έχει θεσπίσει συγκεκριμένη πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών μέσω της οποίας δεσμεύεται για:

✓ Την ασφάλεια των πληροφοριών σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες, διεργασίες, υπηρεσίες και προϊόντα της, επιβεβαιωμένη και εξακριβωμένη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της
✓ Την προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
✓ Την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
✓ Τη διατήρηση της ακεραιότητας των πληροφοριών
✓ Την εξασφάλιση της Διαθεσιμότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας
✓ Τη συμμόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
✓ Την εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών
✓ Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

και σχεδιάζει την υλοποίησή τους μέσω :

✓ Του καθορισμού των στόχων μας και της συστηματικής παρακολούθησης υλοποίησης τους.
✓ Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας
✓ Εκπλήρωσης όλων των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων των πελατών, ώστε όλες οι δραστηριότητες/υπηρεσίες/προϊόντα να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών
✓ Της άρτιας οργάνωσης, εκπαίδευσης και εξέλιξης του προσωπικού μας και της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση
✓ Της παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών μας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της.

Η συμμόρφωση με την Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών και επομένως η προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους της εταιρείας
Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών επανεξετάζεται ανά διαστήματα, τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη.