CAT

Assessment

CAPABILITY ASSESSMENT TEST

Τι είναι το CAT;

To Capability Assessment Test (CAT) αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης μιας επιχείρησης με βάση ένα σύνολο προκαθορισμένων κριτηρίων - διαστάσεων. Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί το «καρδιογράφημα» της εταιρίας και εξετάζει την υπάρχουσα κατάσταση (as is) στη βάση μιας ολιστικής προσέγγισης που διέπει όλα τα τμήματα και τους τομείς δραστηριοποίησής της (της επιχείρησης), αλλά και τις μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις.


Τι ΔΕΝ είναι το CAT;

Το CAT δεν αποτελεί άλλον ένα δείκτη επιχειρηματικής απόδοσης. Το CAT είναι ο συνδετικός ιστός που δένει όλους αυτούς τους δείκτες στο πλαίσιο της επιχειρησιακής στρατηγικής.


Τι κάνει το CAT να ξεχωρίζει;

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά είδη αξιολογήσεων επιχειρηματικής απόδοσης, τα οποία δεν θα δυσκολευτεί κανείς να εντοπίσει με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Τι κάνει λοιπόν το CAΤ να ξεχωρίζει από αυτά;
1. Πολύπλευρη προσέγγιση:
Τα περισσότερα είδη αξιολογήσεων εξετάζουν μονόπλευρα μια συγκεκριμένη επιχειρησιακή λειτουργία και όχι τον οργανισμό ως σύνολο. Το CAT εν αντιθέσει, εξετάζει το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις.
2. Στρατηγικές κατευθύνσεις: Οι περισσότερες αξιολογήσεις εστιάζουν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων και δεν δίνουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ως προς τις οργανωσιακές παρεμβάσεις που πρέπει να λάβουν χώρα βάσει των δεδομένων που συλλέχθηκαν. To CAT αξιοποιώντας τα δεδομένα της αξιολόγησης καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις προς τον οργανισμό, η εφαρμογή των οποίων δύναται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και περαιτέρω ανάπτυξή του.
Συμπερασματικά, το CAT εξετάζει την επιχείρηση ως ένα σύνολο και ταυτόχρονα αξιοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων στρατηγικών κατευθύνσεων προς την εταιρεία. Πρόσθετα, η συγκεκριμένη υπηρεσία διαθέτει τη σφραγίδα της Seven Sigma, μιας εκ των κορυφαίων και πλέον εξειδικευμένων εταιριών Innovation Management Consulting στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.


Δοκιμάστε πιλοτικά το CAT!

Το CAT υλοποιείται μέσα από ένα σύνολο προδιαγεγραμμένων βημάτων (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, κλπ.) τα οποία αποτελούν το απόσταγμα της πολυετούς εμπειρίας και έρευνας των συμβούλων της Seven Sigma. Η πολύ μεγάλη απόκριση των πελατών της εταιρίας για το CAT οδήγησε στην ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός online εργαλείου στο οποίο η αξιολόγηση του πελάτη διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου. Έτσι η κάθε επιχείρηση μπορεί να ολοκληρώσει μόνη της το test και να αποκτήσει μια πρώτη εικόνα ως προς τις βασικές μεθοδολογικές αρχές που διέπουν το CAT. Ωστόσο, το εργαλείο αυτό σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το CAT. Εν αντιθέσει, δρα συμπληρωματικά ως προς αυτό, καθώς βοηθά τον πελάτη να πλαισιώσει τις σκέψεις του στη βάση ενός δομημένου μοντέλου αξιολόγησης, προκειμένου εν συνεχεία να προχωρήσει με μεγαλύτερη σιγουριά στο CAT.

ButtonGR

Πώς διενεργείται το CAT;

Το πρώτο βήμα της αξιολόγησης είναι η εκπόνηση συνεντεύξεων με τον/την Διευθύνοντα/Διευθύνουσα Σύμβουλο και τους επικεφαλής των τμημάτων της επιχείρησης. Η διαδικασία των συνεντεύξεων και η στόχευση του ερωτηματολογίου είναι δομημένη ώστε να εξασφαλίζεται αμεροληψία και ακρίβεια ως προς την ποιότητα των τελικών αποτελεσμάτων. Οι συνεντεύξεις έχουν διάρκεια μιας ώρας και αποσκοπούν στην αποτύπωσή της υφιστάμενης κατάστασης (as is) για κάθε τμήμα/λειτουργία της επιχείρησης, καθώς επίσης και την καταγραφή προτάσεων ως προς τους τρόπους εκείνους με τους οποίους το τμήμα θα μπορούσε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά (to be). Έπειτα, μαζί με εξειδικευμένα στελέχη της Seven Sigma συμπληρώνεται από κοινού ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την επιχείρηση το οποίο απαρτίζεται από 8 θεματικές. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από στοιχεία αντικειμενικά ως προς την απόδοση της εταιρείας, αλλά και ποιοτικά ως προς τις λειτουργίες αυτής. Η Seven Sigma καλείται να συγκεράσει όλα τα δεδομένα που συλλέγηκαν κατά τη φάση των συνεντεύξεων και του ερωτηματολογίου. Το αποτέλεσμα είναι η διαμόρφωση μιας συγκεντρωτικής αναφοράς (CAT Report) στην οποία:

• Δίνεται μια συνολική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της εταιρίας στη βάση ενός αραχνοειδούς διαγράμματος το οποίο παρουσιάζει το score για την κάθε θεματική

• Αποτυπώνονται τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες της κάθε λειτουργίας – τμήματος της επιχείρησης

• Διατυπώνονται οι στρατηγικές κατευθύνσεις και οργανωσιακές παρεμβάσεις που πρέπει να λάβουν χώρα στην επιχείρηση

• Διαμορφώνεται ένα πλάνο ενεργειών (action plan) το οποίο προτεραιοποιεί τις συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν στον οργανισμό με βάση τον αντίκτυπό τους στη λειτουργία του, καθώς επίσης και τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή τους

Τέλος, η αναφορά αυτή παρουσιάζεται στη διοίκηση της επιχείρησης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο: [email protected]