ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

innovation culture

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αναπτύξτε μια κουλτούρα καινοτομίας και ενισχύστε τις καινοτομικές ικανότητες της επιχείρησής σας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη

Η καινοτομία δεν αποτελεί μια απροσδιόριστη μορφή τέχνης, ούτε το αποτέλεσμα μιας αιφνίδιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Στους επιτυχημένους οργανισμούς, η καινοτομία είναι καθημερινή υπόθεση και δύναται να εφαρμοστεί μέσω της ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία και στο οποίο μπορούν να αναδυθούν νέα ταλέντα. Ταυτόχρονα όμως ένα τέτοιο περιβάλλον διέπεται από ένα καλά ορισμένο σύνολο κανόνων και διαδικασιών που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία όλων των παραπάνω. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις ενστερνίζονται την ανοικτή καινοτομία ως ένα θεμελιώδες συστατικό της κουλτούρας ενός ηγέτη, και όχι ως μία «θαμμένη» υποσημείωση στο πλάνο στρατηγικής της εταιρίας. Μέσω της αξιοποίησης εξωτερικών πόρων , της δικτύωσης και της συν-δημιουργίας, ένας οργανισμός δύναται αποκομίσει τεράστια οφέλη που μέχρι πρότινος μπορεί να φάνταζαν ουτοπικά.

Χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης, συγκρίνουμε τις δυνατότητες του οργανισμού σας να εφαρμόσει την καινοτομία, με τις αντίστοιχες δυνατότητες των ηγέτιδων εταιριών του κλάδου. Ταυτόχρονα προσδιορίζουμε τους παράγοντες εκείνους που δημιουργούν εμπόδια στη θεσμοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, βοηθάμε στον σαφή καθορισμό των διαδικασιών, των συστημάτων, των ρόλων και των KPIs (Key Performance Indicators) για την παρακολούθηση της καινοτομικής απόδοσης της επιχείρησής σας και τέλος σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά εργαστήρια και προγράμματα, με στόχο την ανάπτυξη και διαμόρφωση των απαιτούμενων ικανοτήτων και συμπεριφορών για την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην εταιρική σας κουλτούρα. Ακόμη, εστιάζουμε στην ανοιχτή καινοτομία και συγκεκριμένα στον εντοπισμό των πλέον κατάλληλων στρατηγικών συνεργατών και στην επέκταση του εξωτερικού δικτύου της επιχείρησής σας με εμπειρογνώμονες, ερευνητικούς οργανισμούς, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.ά.