ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Innovation and Technology Strategy

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Δημιουργήστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική καινοτομίας και τεχνολογίας, που υπηρετεί τους επιχειρηματικούς σας στόχους

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο κοινωνικοοικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και η ταχεία ανάδυση πρωτοποριακών τεχνολογιών είναι πλέον σε θέση να διαταράξουν τη μελλοντική ανάπτυξη - ή ακόμη και επιβίωση - οποιασδήποτε επιχείρησης. Παρουσιάζεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για τους οργανισμούς να αναπροσαρμόζουν και να αξιολογούν συνεχώς την μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξής τους, ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις - και γιατί όχι να τις δημιουργούν - προκειμένου να μην μείνουν πίσω σ’ αυτόν τον μαραθώνιο επιβίωσης.

Εμείς, είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να χαράξει μια κερδοφόρα στρατηγική καινοτομίας και τεχνολογίας, ευθυγραμμισμένη με τους επιχειρηματικούς σας στόχους και τις ανάγκες που προκύπτουν από το ανταγωνιστικό περιβάλλον, με σκοπό να καταστεί δυνατή η πρόβλεψη, η ανάλυση και η αξιοποίηση των κοινωνικοοικονομικών και τεχνολογικών δυνάμεων που αναδύονται προς όφελος της επιχείρησης. Η στρατηγική αυτή υλοποιείται μέσα από έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη», που διέπεται από ένα σύνολο προγραμμάτων - δράσεων. Τα προγράμματα αυτά ταξινομούνται με βάση με τον αντίκτυπό που έχουν στις ανάγκες των καταναλωτών, καθώς και με βάση τη δυναμική τους συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνει την πλήρη σύνδεση της τεχνολογίας με την αγορά, τρέφοντας την καινοτομία με το πλέον κατάλληλο μίγμα «market pull» και «market push» στα αναπτυξιακά έργα.